Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
HomeDu lịchDu lịchNhững lý do không thể không đến Sa Pa, Fansipan hè này

Những lý do không thể không đến Sa Pa, Fansipan hè này

Những lý do không thể không đến Sa Pa, Fansipan hè này


Khung cảnh thiên nhiên đẹp mê mải, khí hậu mát lạnh ngay giữa mùa hè, những không gian nghỉ dưỡng chìm trong mây núi, những lễ hội sôi động suốt ngày đêm, Fansipan, Sa Pa mùa hè giống như chốn thiên đường vẫy gọi.

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1479230&id_cate=76&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_1c5821.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_1c5821){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1479230&id_cate=76&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_1c5821.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_1c5821){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1479230&id_cate=76&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_1c5821.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_1c5821){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1479230&id_cate=76&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_1c5821.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1c5821){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1479230&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=76”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_1c5821.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_1c5821){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1c5821”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1479230&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=76”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1c5821″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_1c5821){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1479230&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_error2”);
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_1c5821){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1479230&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_error3”);
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_1c5821){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1479230&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_error4”);
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_1c5821){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1479230&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_error5”);
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_1c5821){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1479230&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58211”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58211){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58211.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58212”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58212){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58212.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58213”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58213){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58213.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58214”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58214){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58214.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58215”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58215){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58215.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58216”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58216){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58216.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58217”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58217){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58217.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58218”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58218){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58218.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c58219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c58219”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c58219){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c58219.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1c582110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1c582110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1c582110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1479230&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1c582110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_1c5821 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_1c5821.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_76~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1479230~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNzYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoidHJhdmVsIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ3OTIzMCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_76_id_bai_viet_1479230_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’76’,pageCategory_24h:’travel’, ‘articleId_24h’:’1479230′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_1c5821″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1c5821”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1c5821”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_1c5821_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_1c5821_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_1c5821”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_1c5821”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_1c5821”, “swpier_container_zplayer_1c5821″,”swiper_active_slide_zplayer_1c5821”, “pagination-zplayer_1c5821″,”wrapper_zplayer_1c5821”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_1c5821”, “prvVid_recommendzplayer_1c5821”, “nxtVid_recommendzplayer_1c5821”);
$(“#box_recommend_zplayer_1c5821”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_1c5821 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_1c5821){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1479230&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_1c5821.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_1c5821 = document.getElementById(“zplayer_1c5821_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_1c5821){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1479230&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_1c5821.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_1c5821 = document.getElementById(‘zplayer_1c5821_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_1c5821){
docGaPreroll_zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_1c5821.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_1c5821 = document.getElementById(‘zplayer_1c5821_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_1c5821){
docGaOverlay_zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_1c5821.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_1c5821 = document.getElementById(‘zplayer_1c5821_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_1c5821){
docGaPostroll_zplayer_1c5821.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_1c5821.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_1c5821.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_1c5821 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_1c5821_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Tin liên quan
- Advertisment -

Xem thêm

KUBET PLUS có tên chính thức là nhà cái Kubet hay Kubet Plus casino là một nhà cái casino phiên bản trực tuyến (Ku casino) nổi tiếng hàng đầu Châu Á. Trong thời gian qua, Nhà Cái KUBET PLUS casino hay Kubet Plus lọt top nhà cái cá cược online uy tín và được ưa chuộng nhất 2021. Đến thời điểm hiện tại, để có thể tìm được một nhà cái uy tín khác trên internet là điều rất khó. Cùng tìm hiểu và tham gia ngay: kubet.

KU CASINO KUBETPLUS là nhà cái hoạt động lĩnh vực cá cược casino uy tín bậc nhất. Hơn nữa, còn được khách hàng đánh giá cao bởi hình thức thanh toán cho khách hàng vô cùng tiện lợi, đa dạng. Khách hàng có thể nạp tiền bằng cách nạp card điện thoại, chuyển khoản trực tiếp từ các ngân hàng lớn như Vietinbank, BIDV, Vietinbank, ACB, Eximbank, …. Những hình thức thanh toán online tiện lợi như Help2pay, Airpay, CH pay hay momo,…đều được thông qua sử dụng tại nhà cái. Điều này không những giúp khách hàng dễ dàng chuyển tiền vào tài khoản nhà cái mà còn rất dễ rút tiền về ngân hàng. Bạn chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể rút tiền của mình về chỉ trong 5 phút. Một lưu ý cho khách hàng để có thể giao dịch nhanh chóng và không gặp vấn đề gì thì khi đăng ký tài khoản cần phải là tài khoản ngân hàng của chính bạn. Bởi lý do bảo mật và an toàn cho khách hàng nên nhà cái quản lý chặt game cá cược: ku casino.