Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024
HomeTin Trong NgàyMediaClip: Đi vào vùng “cấm kỵ”, xe bán tải lĩnh tai họa...

Clip: Đi vào vùng “cấm kỵ”, xe bán tải lĩnh tai họa từ xe container


Đang chạy song song với xe đầu kéo container, ô tô bán tải chuyển làn đi vào “điểm mù” sát ca bin xe đầu kéo. Chiếc ô tô bán tải sau đó bất ngờ giảm tốc độ nên bị xe container húc vào bên trái.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 740);}

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ thu hút hàng chục ý kiến bình luận. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá, ô tô bán tải chuyển làn không có tín hiệu, áp sát xe đầu kéo nên gặp tai họa.

//

// 0) {
banner_tostring(SiRSARikQh_217_15s,”SiRSARikQh_217_15s”);
} else {
document.getElementById(“SiRSARikQh_217_15s_container”).style.display = “none”;

}

//]]>

// 0) {
banner_tostring(SiRSARikQh_218_15s,”SiRSARikQh_218_15s”);
} else {
document.getElementById(“SiRSARikQh_218_15s_container”).style.display = “none”;

}

//]]>

//

//<![CDATA[

var v_load_recommend_boxzplayer_3f9051 = true;
//{VARIABLE_POSTER}
function initvideozplayer_3f9051() {
var vidLoaded = false,
dynamicId,
vidId,
parentVid = "v-24hContainer_zplayer_3f9051",
videoElmStr = '

‘+
‘To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that ‘+
supports HTML5 video ‘+
‘ ‘ +
”,
videozplayer_3f9051,
videoAds1Conf = {
“poster”: “https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2023/images/2023-06-23/1687521723-tai-hoa.jpg”,

“offsetWatchPercent”: 20,
“stopOtherOnPlay”: true,
“parentVid”: parentVid,
“offHighlightOnBannerBottom”:false,
“vidErrorLog”: 1,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
/*CDN_DOMAIN_HLS*/
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_3f9051”,
“minAble”: true,”vidTitle” : “Clip: Đi vào vùng “cấm kỵ”, xe bán tải lĩnh tai họa từ xe container”,
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVolIncrease”: 0.25,
“showVolIncreasement”:1,
“adVol” : “0.15”,
“trackSlowMedia”:1,
“secondToLoadMedia”:3000,
“secondToLoadMeta”:3000,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“theaterMod”: {height: 580},
“fastSeek”: {step: 5},
“userAgent”: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F124557882%2F24h%2Fvn%2Fdesktop%2Fgraphic%2Fpreroll%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-di-vao-vung-cam-ky-xe-ban-tai-linh-tai-hoa-tu-xe-container-c762a1478056.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-di-vao-vung-cam-ky-xe-ban-tai-linh-tai-hoa-tu-xe-container-c762a1478056.html%26correlator%3D1687662117%26ambient%3D1″
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriMid” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”midTime”: 10
/*FALL_BACK*/
/*PLAYLIST_ITEM*/
/*DRM_VIDEO*/
,”tracking”: {
“video”: {
vidDuration: 51
,”eventsToTrack”: [“loaded”, “duration”, “percentsPlayed”, “start”, “end”, “replay”, “pause”,
“volumeChange”, “error”, “fullscreen”, “fullscreenduration”]

}
}
//{set_highlight_zplayer_html5}
,”idBannerBottom”: “bnnSponBot_zplayer_3f9051”
}
if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == “”){
loadVidzplayer_3f9051();
vidLoaded = true;
}
function loadVidzplayer_3f9051(){
dynamicId = new Date().valueOf();
vidId = “my-video-multiple1_”+dynamicId;
videoAds1Conf.VIDEOID = vidId;
if(vidLoaded==true){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
}
var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_3f9051__/g, vidId);

document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr;
videozplayer_3f9051 = new videoObj(videoAds1Conf);
playerEventszplayer_3f9051(videozplayer_3f9051);
if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+”_loaded”)){
document.getElementById(parentVid).className += ” “+parentVid+”_loaded”;
}

videozplayer_3f9051.player.on(“videoended”, function(){
window.autoplayAllowed_24hPlayer = false;
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
videoAds1Conf.autoplay = false;
var videoConf = videoAds1Conf;
videoConf.viewportAutoPlay = false;
var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID);
// element.parentNode.removeChild(element);
// videozplayer_3f9051 = undefined;
videozplayer_3f9051.player.dispose();
loadVidzplayer_3f9051();
});

videozplayer_3f9051.player.on(“loadeddata”, function(){
// 20220224 fix lỗi không khởi tạo đc playerInitHeight
if (this.playerInitHeight chưa xử lý; > 0 -> item cần nhảy tới; đã xử lý xong
let playTimeResuming = 0; // 0 -> chưa xử lý; > 0 -> thời điểm cần nhảy tới; đã xử lý xong
let useStorage = true; // sử dụng Storage để lưu trữ – không bị giới hạn số lượng, dung lượng, thời gian; không bị gửi lên server khi request trang
let minDuration = 10;
let adsTimeResuming = 0;
let adsBefore = true;
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// Math.floor(Date.now() / 1000) -> thời gian hiện tại (giây) theo UTC
let timeLiveKey = 720;
let updatetimeKey = “player__resume_watching__updatetime”;

// lấy item + thời gian đã xem từ cookie
let watching = “”;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lấy thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__get = function (key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return 0;}

let default_time = (new Date(“2022-10-01 00:00:00”)).getTime(); // mặc định nếu không có thời điểm cập nhật cũ
let updatetime = default_time;
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
let updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
if (typeof updatetime_all_obj == “object” && updatetime_all_obj !== null && typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){
updatetime = parseInt(updatetime_all_obj[key]);
if (isNaN(updatetime)){
updatetime = default_time;
}
}
} catch (err){}
}

return updatetime;
};

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lưu thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__set = function (key, remove_key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return false;}

if (typeof remove_key == “undefined”){
remove_key = false;
}

let updatetime_all_obj = {};
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
} catch (err){}
}
if (typeof updatetime_all_obj != “object” || updatetime_all_obj === null){
updatetime_all_obj = {};

// danh sách các key có trong localStorage
let arr_all_key = Object.keys(localStorage);
if (typeof arr_all_key == “object” && arr_all_key !== null){
try {
// các key lưu lịch sử xem tiếp cũ chưa từng được đưa vào danh sách thời điểm cập nhật
let arr_key = arr_all_key.filter(key => key.match(/player__resume_watching_(.*)/));
if (typeof arr_key == “object” && arr_key !== null){
for (let i in arr_key) {
updatetime_all_obj[arr_key[i]] = Math.floor(Date.now() / 1000);
}
}
} catch (err){}
}
}

if (!remove_key){// cập nhật thời điểm cập nhật
updatetime_all_obj[key] = Math.floor(Date.now() / 1000);

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after update – error: ” + err.message);
}
} else if (typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){// remove nếu có thời điểm cập nhật cũ
delete updatetime_all_obj[key];

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after delete – error: ” + err.message);
}
}

return true;
};

// lấy lịch sử đang xem
watching = localStorage.getItem(cookieKey);

console.log(“player: => get localStorage resume watching: ” + watching);

// có key -> check hết hạn key thì xóa, không dùng
if (timeLiveKey > 0 && watching !== null && watching !== “”){
let updatetime = player__resume_watching__updatetime__get(cookieKey);
if (updatetime + 60 * 60 * timeLiveKey remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey);
} catch (err){
console.log(“player: => remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey + ” – error: ” + err.message);
}
}
}
} else {
watching = getCookie(cookieKey);

console.log(“player: => get cookie resume watching: ” + watching);
}

if (!watching || typeof watching != “string”){
watching = “”;
}

if (watching != “”){
let arr_watching = watching.split(“:”);
if (arr_watching.length >= 2){
let watchingItem = parseInt(arr_watching[0]);
let watchingTime = parseFloat(arr_watching[1]);

if (!isNaN(watchingItem) && watchingItem > 0){
playItemResuming = watchingItem;// lưu item cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video
}

if (!isNaN(watchingTime) && watchingTime > 0){
playTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video

adsTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian quảng cáo cần xử lý
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (playItemResuming > 0){
adsTimeResuming = 100000;// playlist xem từ item thứ 2 -> chặn luôn preroll và midroll
}

console.log(“player: => need resume watching to item:” + playItemResuming + “; time:” + playTimeResuming);
}
}
}

videozplayer_3f9051.player.on([
“resume-watching”,
], function (e) {
if (minDuration > 0 && typeof this.tracking != “undefined” && typeof this.tracking.video != “undefined”){
let duration = 0;

if (typeof this.tracking.video.playlistTotalMins != “undefined”){
duration = this.tracking.video.playlistTotalMins;
}

if (typeof this.tracking.video.vidDuration != “undefined”){
duration = this.tracking.video.vidDuration;
}

if (duration > 0 && duration hủy cố gắng phát tiếp
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;

if (playItemResuming > 0 && this.isPlaylist && this.player.playlist.lastIndex() > 0){
if (playItemResuming > this.player.playlist.lastIndex()){
playItemResuming %= (this.player.playlist.lastIndex() + 1);
}

if (this.player.playlist.currentItem() != playItemResuming){
this.player.playlist.currentItem(playItemResuming);// nhảy tới item

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + this.player.playlist.currentItem());
}
}

if (currentItem != playItemResuming && playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện play/loadeddata tiếp theo (sau khi load được item) -> thay đổi time sau
this.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));

return;
}

if (playTimeResuming > 0){
this.player.currentTime(playTimeResuming);
}

playItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
playTime = this.player.currentTime();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + playItem + “; time:” + playTime);

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}
}.bind(videozplayer_3f9051));
videozplayer_3f9051.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (adsBefore){
let hasPreroll = false;

if (this.isPlaylist){
let currentItem = this.player.playlist.currentItem();
let currentItemSource = this.playlistConf;
let currentSrc = currentItemSource[currentItem].sources[0];

let adTag = typeof currentSrc != “undefined” && typeof currentSrc.adTagUrl != “undefined” ? currentSrc.adTagUrl : false;
if (!adTag || adTag === “”) {
adTag = this.tempVast;
}

hasPreroll = !adTag ? false : true;
} else {
let vastUri = this.vastUri;
if (!vastUri || vastUri === “”) {
vastUri = this.tempVast;
}

hasPreroll = !vastUri ? false : true;
}

if (hasPreroll){
this.handlePreroll();
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}
}.bind(videozplayer_3f9051));
videozplayer_3f9051.player.one([
“adend”,
“adskip”,
“nopreroll”,
“adscanceled”,
“adserror”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện playing tiếp theo
this.player.one([
“playing”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));
}
}.bind(videozplayer_3f9051));
videozplayer_3f9051.player.on(“timeupdated”, function (e) {
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
let currentTime = this.player.currentTime();

if (currentItem != playItem || Math.abs(currentTime – playTime) > 0.5){// lưu cookie khi có sai khác trên 0.5s
playItem = currentItem;
playTime = currentTime;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.setItem(cookieKey, playItem+”:”+playTime);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime + “; err:” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey);
} else {
setCookie(cookieKey, currentItem+”:”+currentTime, (timeLiveKey > 0 ? timeLiveKey : 720), “/”, “24h.com.vn”, “”);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set cookie resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (currentItem >= playItemResuming && currentTime >= playTimeResuming + 5){
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã resume thành công & chạy được 1 khoảng
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}.bind(videozplayer_3f9051));
videozplayer_3f9051.player.on([
“seeking”,
“seeked”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi user tự thay đổi thời gian xem
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
});
videozplayer_3f9051.player.on([
“endVid”,
“onPostRollStart”,
“videoended”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã kết thúc
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;

playItem = 0;
playTime = 0;

// xóa thông tin lịch sử đang xem
if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.removeItem(cookieKey);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching”);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching – error: ” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey, true);
} else {
setCookie(cookieKey, playItem+”:”+playTime, 1, “/”, “24h.com.vn”, “”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove cookie resume watching”);
}
});
videozplayer_3f9051.player.on([
“readyforpreroll”,
], function (e) {
if (!adsBefore && adsTimeResuming > 0){
let closeAds = “”;

if (this.player.ads.isInAdMode()){// preroll
if (adsTimeResuming > 5){// thời điểm xem tiếp quá 5s
closeAds = “preroll”;
}
} else {// midroll
let duration = this.player.duration();
if (!duration){
duration = 0;
}
if (adsTimeResuming > 0 && duration > 0 && (
(this.midTime && adsTimeResuming > this.midTime)
|| adsTimeResuming > duration / 2
)
){
closeAds = “midroll”;
}
}

if (closeAds != “”){
this.closeAd();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => cancel ” + closeAds + ” – closeAd”);

if (this.player.paused()) {// cố khởi chạy tiếp nếu đang bị dừng
if (this.autoplayRequiresMute){// bắt buộc phải mute -> tắt tiếng để play đc luôn
this.player.muted(true);
}

this.player.play();
}
}
}
}.bind(videozplayer_3f9051));
/*RESUME_WATCHING_EVENTS-END*/

videozplayer_3f9051.player.on(“onPrerollError”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
//var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“onPlay”, function(name) {
videozplayer_3f9051.player.on(“AE_completed”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_3f9051 = document.getElementById(‘zplayer_3f9051_content_play’); docVideoPlay_zplayer_3f9051.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_3f9051”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
});
// Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top
videozplayer_3f9051.player.on(“playerMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”157px”);
$(“#backpage”).css(“bottom”,”200px”);
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“playerUnMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerUnMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“miniPlayerClosed”, function(name) {
// console.log(“Listener miniPlayerClosed: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});

var v_videoviewership_log_zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_videoviewership”);
videozplayer_3f9051.player.on(“content_first_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1478056&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=first_quartile”;
v_videoviewership_log_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“content_second_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1478056&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1478056&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1478056&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_3f9051.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1478056&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_3f9051.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1478056&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=762”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_3f9051.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_3f9051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_3f9051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1478056&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=762”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_3f9051″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1478056&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_error2”);
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1478056&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_error3”);
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1478056&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_error4”);
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1478056&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_error5”);
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_3f9051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1478056&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90511”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90511){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90511.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90512”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90512){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90512.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90513”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90513){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90513.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90514”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90514){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90514.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90515”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90515){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90515.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90516”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90516){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90516.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90517”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90517){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90517.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90518”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90518){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90518.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f90519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f90519”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f90519){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f90519.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3f905110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f905110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f905110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1478056&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_3f905110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_3f9051 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_3f9051.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_762~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1478056~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc2MiIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc2MiIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJncmFwaGljIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ3ODA1NiIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_762_id_bai_viet_1478056_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’762′,pageCategory_24h:’graphic’, ‘articleId_24h’:’1478056′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_3f9051″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_3f9051”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_3f9051”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_3f9051_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_3f9051_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_3f9051”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_3f9051”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_3f9051”, “swpier_container_zplayer_3f9051″,”swiper_active_slide_zplayer_3f9051”, “pagination-zplayer_3f9051″,”wrapper_zplayer_3f9051”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_3f9051”, “prvVid_recommendzplayer_3f9051”, “nxtVid_recommendzplayer_3f9051”);
$(“#box_recommend_zplayer_3f9051”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_3f9051 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_3f9051){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1478056&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_3f9051.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_3f9051 = document.getElementById(“zplayer_3f9051_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_3f9051){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1478056&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_3f9051.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_3f9051 = document.getElementById(‘zplayer_3f9051_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_3f9051){
docGaPreroll_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_3f9051.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_3f9051 = document.getElementById(‘zplayer_3f9051_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_3f9051){
docGaOverlay_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_3f9051.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_3f9051 = document.getElementById(‘zplayer_3f9051_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_3f9051){
docGaPostroll_zplayer_3f9051.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_3f9051.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_3f9051.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_3f9051 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_3f9051_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

//

Tin liên quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Xem thêm

KUBET PLUS có tên chính thức là nhà cái Kubet hay Kubet Plus casino là một nhà cái casino phiên bản trực tuyến (Ku casino) nổi tiếng hàng đầu Châu Á. Trong thời gian qua, Nhà Cái KUBET PLUS casino hay Kubet Plus lọt top nhà cái cá cược online uy tín và được ưa chuộng nhất 2021. Đến thời điểm hiện tại, để có thể tìm được một nhà cái uy tín khác trên internet là điều rất khó. Cùng tìm hiểu và tham gia ngay: kubet.

KU CASINO KUBETPLUS là nhà cái hoạt động lĩnh vực cá cược casino uy tín bậc nhất. Hơn nữa, còn được khách hàng đánh giá cao bởi hình thức thanh toán cho khách hàng vô cùng tiện lợi, đa dạng. Khách hàng có thể nạp tiền bằng cách nạp card điện thoại, chuyển khoản trực tiếp từ các ngân hàng lớn như Vietinbank, BIDV, Vietinbank, ACB, Eximbank, …. Những hình thức thanh toán online tiện lợi như Help2pay, Airpay, CH pay hay momo,…đều được thông qua sử dụng tại nhà cái. Điều này không những giúp khách hàng dễ dàng chuyển tiền vào tài khoản nhà cái mà còn rất dễ rút tiền về ngân hàng. Bạn chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể rút tiền của mình về chỉ trong 5 phút. Một lưu ý cho khách hàng để có thể giao dịch nhanh chóng và không gặp vấn đề gì thì khi đăng ký tài khoản cần phải là tài khoản ngân hàng của chính bạn. Bởi lý do bảo mật và an toàn cho khách hàng nên nhà cái quản lý chặt game cá cược: ku casino.